Helistajate rahulolu 112 teenusega püsib kõrgel tasemel

Kantar Emori uuringust selgus, et rahulolu 112 teenusega on üle 90% kõigis uuritud kategooriates. Kõrgelt hinnati nii ühenduse saamise kiirust, hädaabikõne vastuvõtja arusaamist probleemist, tema küsimuste asjakohasust ja suhtlemisoskust kui ka kogemust 112-le helistamisega üldiselt.

Uuringu raames küsitleti kokku 2279 inimest, kellest 22% oli viimase 12 kuu jooksul helistanud hädaabinumbrile 112. See hulk on võrreldav varasemate aastatega. Keskmisest enam oli helistajaid 25-49-aastaste ning Tallinna elanike seas. Kuivõrd rahulolu numbrile 112 helistamise ja selle eri aspektidega on väga kõrge, siis erinevaid elanikkonnarühmi, kes oleksid rohkem või vähem rahul, praktiliselt ei eristu.

Kõige sagedamini vajasid helistajad kiirabi. 83% helistajatest ütlesid, et abi saadeti välja ja 10%, et mitte. Viimaseid oli enam meeste ning 15-24-aastaste noorte seas.

Pea kõik hädaabinumbrile helistanutest jäid helistamise kogemusega rahule ning varasemate aastate kõrged näitajad on jäänud samaks.

  • 96% helistajatest hindas ühenduse saamise kiirust heaks;
  • 94% helistajatest hindas hädaabikõne vastuvõtja arusaamist helistaja probleemist heaks, langenud on väga hea hinnangu andnute osakaal (langus 5%);
  • 92% helistajatest hindas hädaabinumbri vastuvõtja poolt esitatud küsimuste asjakohasust heaks;
  • 94% helistajatest hindas hädaabinumbri vastuvõtja suhtlemisoskust heaks, tasapisi kasvab suhtlusoskuse väga heaks pidajate osakaal.

Enamik (91%) helistajatest tundsid, et nad said abi või edasisi suuniseid ning jäid hädaabinumbrile helistamise kogemusega rahule. Võrreldes 2021. aastaga on nende osakaal, kes jäid väga rahule, veidi langenud ja rahulolematute segment veidi kasvanud (2%-lt 8%-le).

Need, kellele saadeti abi, jäid kogemusega oluliselt sagedamini väga rahule (66%) kui need, kellele ei saadetud või kes ei teadnud, kas abi saadeti (47%). Samuti jäid väga rahule sagedamini need, kes tundsid, et said kindlasti abi või suuniseid (87%) kui need, kes tundsid, et pigem said (24%).

Lisainfo:
Maria Laanjärv
...
+372 588 17 655